Thursday, August 11, 2011

Currently reading...

I would love to share a current reading list with you :)  Now that I'm doing less mandatory reading for school, I have more time to read for pleasure; not that I wasn't squeezing some of that in anyway!

I started Vanity Fair a few months ago, right after reading Great Expectations.  These are two whoppers of classic literature, but I am reallllly liking Vanity Fair. Today I passed up page 600, out of 850, so the end is in sight and I am excited to find out what happens! Then I'll watch the movie, I suppose, but I know it won't do it justice. We'll see.
After this doozy, I'm going to read The Help....because I need something shorter and everyone says it's wonderful...and because I like to read the book before I see the movie of anything!

Next up, I ordered My ABC Bible Verses for the kiddos because I'd read some good things about it. We love this book!! I read one story and verse to the kids every several days and then we review the verses we've learned.  Not only do they remember the verses (when I say, "does anyone remember the A verse, the B verse, etc..."), but the verses are very applicable to the life of a child and so I can say, "Was that a kind answer or a harsh one? What kind of answer turns away anger??"  Good lessons for mommies too ;) Highly recommend.

Thirdly, a friend let me borrow Things That Can Not Be Shaken and I am working my way through it slowly and thoughtfully.  It really confronts doubt in a Christian's life and so far, it is a very worthwhile read. The subtitle reads, "Holding fast to your faith in a relativistic world".
The same friend (thanks, Amanda :) told me about the On-the-Go devotional series. I started with the contentment one because for some reason, this one was much cheaper for my Nook than the others. I really like it with my morning coffee :)
Last but not least, and back to the classics--sometime around February or March, I heard there was a new Jane Eyre movie coming to theaters. I think I remember reading the book in high school, but I wanted to read it again and boy, did I love it! You can read my review of the book on Goodreads right here.  I never made it to the movie, but it finally came out for rent last weekend and I rented it. It was SO good and SO true to the story!!!! I always love it when that happens :)


Happy reading!

3 comments:

  1. Jane Eyre is one of my favorite books. Two years ago I directed a musical version and it was such a great experience. I loved the new movie and highly recommend it. I had one small disagreement with the very end (I'll tell you about it later when you have seen it) but overall it was beautiful. I think this is my favorite of the many Janes I have seen over the years. I love the message of the redeeming power of love.

    ReplyDelete
  2. Lek rodzi [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria internetowa[/url] obni¿enie przyswajania posady tluszczowych dziêki ludzki twór. To do g³êbi dziewiczy lekarstwo dla dziewuszek, jakie potrzebuj¹ odchudziæ siê tudzie¿ ukoñczyæ na lepszy trend posi³ków. Panaceum ten poobala wzmóc efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród zastosowaniem [url=http://www.perfumeryjna.pl]Perfumeria[/url] zaledwie diety a æwiczeñ fizycznych. Farmaceutyk tamten pobierzesz w aptece internetowej. Inwitujemy a¿ do aktywnej online taniej apteki internetowej po medykamenty natomiast po dane o specyfikach. Sterty tedy alli Zalecamy to¿ krain¹ daninê wyci¹gów a w istocie krain¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych paginê. Apteka internetowa istnieje jak¹œ spoœród siedmiu w najwy¿szym stopniu wyj¹tkowych tudzie¿ odró¿niaj¹cych siê portali zapewniaj¹cych dostarczanie rezultatów farmacetycznych.Musimy zademonstrowaæ w tej chwili trzy modele prepratów. Nasza apteka o jakiej zapisujemy dzia³a w podejœcie solidny oraz poleca [url=http://www.perfumeria.priv.pl]Perfumeria internetowa[/url] medykamenty w cugu ledwo niejakiego dnia odk¹d momentu przyrz¹dzenia twojego zapotrzebowania. Dopiero co z owego realizuje zjawiskowe [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria[/url] krytyki pacjentów. Na cienki brzuszekJest co niemiara suplementów diety na schudniêcie. A¿ do sporych przynale¿¹ te obejmuj¹ce w teamie l-karnitynê, natomiast rzeczwiœcie sprawdzonym natomiast oraz pokazanym przedsiêwziêciem przypuszczalnie pochwaliæ siê wy³¹cznie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê jednak oraz æwiczenie fizyczne w ogromnym stopniu rozs¹dzaj¹ o dobrym zgonieniu [url=http://www.perfumeria.priv.pl]Perfumeria[/url] gramatury.Na menopauzêMenopauza jest kiedy niekiedy, kiedy krwawienie zaprzestaje, natomiast jajniki ostatecznie ustaj¹ uzyskiwaæ jajeczka. Na menopazuê obrotne s¹ takie amalgamaty jak diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Okres menopauzy choæ nie obejmuje gwoli gêby pieknej tragedii tudzie¿ powinno siê z ni¹ siê zmierzyæ.

    ReplyDelete
  3. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete